Obec Lučina

Povinné informace

Organizační struktura

V čele obce je starosta obce, který je zvolen zastupitelstvem obce ze svého středu. Obdobně se volí i místostarosta obce. Dalšími orgány obce jsou finanční výbor a kontrolní výbor.  Dále v obci pracují  komise kulturně – sociální a  komise pro rozvoj obce a územní plánování.

Případné platby můžete poukázat: KB, Frýdek-Místek

č.ú. 3926781/0100

 

ČS, a.s. Dobrá

č.ú. 1682042359/ 0800

Nebo v hotovosti na obecním úřadě

 

IČ:   00296899

DIČ: CZ00296899 – obec není plátcem DPH

Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Přehledně zpracované rozpočty naleznete na úřední desce v části rozpočet obce. Na tomto místě naleznete také výsledky hospodaření v jednotlivých letech.

Žádosti o informace

Žádost o informace je možné podat v kanceláři OÚ (podatelně) nebo e-mailem či poštou na adresu OÚ. Při vyřízení žádosti bude postupováno podle pravidel o svobodném přístupu k informacím dle platných zákonů a doplňků o zveřejňování informací. Druhou možností je použití elektronické pošty. Tato možnost slouží především pro jednoduší a méně náročné informace týkající se běžného života a bude na ně odpovězeno neprodleně a bez poplatku. V případě, že při tomto podání OÚ posoudí Vaši žádost jako náročnější odešle výzvu na e-mail odesílatele k podání písemné žádosti osobně nebo poštou na adresu OÚ a při jejím vyřízení bude postupovat podle pravidel o svobodném přístupu k informacím. Poslední možností je ústní dotaz osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 558 689 111, na který bude odpovězeno dle možností neprodleně a bez poplatku. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta obce a pracovnice podatelny paní Vojkovská Jana.

 Směrnice při poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ – podatelna nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Lučina se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě   Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy, a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu. Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (pravidla o svobodném přístupu informací). Odvolání zašlete na adresu OÚ Lučina. OÚ rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři OÚ Lučina, telefonicky na telefonním čísle: 558 689 111 nebo k podání dotazu použít náš e-mail.

Nejdůležitější předpisy

Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, , zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, o přestupcích o matrikách, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o právu shromažďovacím, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace, o životním prostředí, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění. Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek obce, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Jelikož dochází k častým změnám a přesunům není možné zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

viz. Směrnice při poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb

 

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy OÚ Lučina o poskytování informací za jednotlivé roky dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete v download sekci.

Výroční zpráva o poskytování informací obcí Lučina v roce 2017

Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Lučina v roce 2016

Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Lučina v roce 2015

Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Lučina v roce 2014

Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Lučina v roce 2013

Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Lučina v roce 2012

informace 1/2009