Obec Lučina

Územní plán Lučina

Změna č. 1 územního plánu Lučina – vydaná zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2016
Oznámení – informace
LUČINA-ZM 1 odůvodnění
LUČINA-ZM 1 srovnávací text
LUČINA-ZM 1 návrh
ZM 1 grafická část
Obec Lučina s pomocí finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, zpracovala nový Územní plán Lučina, který byl vydán opatřením obecné povahy (Veřejná vyhláška č.1/2012) s účinností od 1.3.2012.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Lučina  byla vystavena k veřejnému nahlédnutí v době od 22.12.2015 do 21.01.2016 na úřední desce obce Lučina.
Zastupitelstvo obce Lučina schválilo na svém zasedání dne 24.02.2016 Zprávu o uplatňování Územního plánu Lučina.
Upozornění žadatelům o změnu územního plánu:

Obec Lučina přijímá žádosti o změnu Územního plánu Lučina od vlastníků pozemků do 31.10. každého roku s jejich následným zasláním ke stanovisku příslušnému úřadu územního plánování Magistrátu města Frýdku – Místku a předložením k projednání na prosincových zasedáních Zastupitelstva obce Lučina.

Odkaz na strukturální fondy

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.06516

 1. legendalucina_navrh
 2. lucina_oduvodneni
 3. obsah_elaboratu
 4. obsah_navrh
 5. obsah_oduvodneni
 6. sea_lucina_listopad
 7. sea_titulni_list_listopad
 8. titul_listy
 9. doprava
 10. doprava_legenda
 11. energetika_spoje
 12. energetika_spoje_legenda
 13. hlavni_vykres
 14. hlavni_vykres_legenda
 15. koordinacni_vykres
 16. koordinacni_vykres_legenda
 17. sirsi_vztahy
 18. sirsi_vztahy_legenda
 19. verejne_prospesne_stavby
 20. verejne_prospesne_stavby_legenda
 21. vodni_hospodarstvi
 22. vodni_hospodarstvi_legenda
 23. zakladni_cleneni_leganda
 24. zakladni_cleneni_uzemi
 25. zpf
 26.  zpf_legenda

Podle platného Územního plánu Lučina byly zpracovány územní studie pro zastavitelné plochy na území obce, a to s označením Z/21, Z/24 a Z/27. Tyto byly následně úřadem územního plánování Magistrátu města Frýdku – Místku schváleny jako podklad pro rozhodování v území a vloženy do evidence územně plánovacích činností. Základní výkresy řešení z územních studií jsou v následujících odkazech:

Zastavitelná plocha Z_21

Zastavitelná plocha Z_24

Zastavitelná plocha Z_27