Obec Lučina

Vyhlášení konkursního řízení

 

Zřizovatel obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51

vyhlašuje

 

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu vyhláškou

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

 

konkursní řízení

 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace

 

Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

s místem výkonu práce Dobrá, s nástupem od 1. 9. 2017

 

Požadavky:

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

• minimální praxe 3 roky pro výkon činnosti ředitele školy dle § 5 odst. 1a),

• předpoklady podle § 3 odst. 1 (plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní

  způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka)

• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle § 6, VŠ výhodou

• znalost školské problematiky a školských předpisů

• organizační a řídící schopnosti

• zkušenosti s čerpáním dotací výhodou

 

Přihlášky zasílejte do 16.6.2017 na adresu zřizovatele:

Obec Dobrá

Dobrá 230, 739 51

Obálku označit: Konkurs MŠ – neotvírat

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost zájemce

• místo trvalého pobytu zájemce, kontaktní adresu, telefon, případně e-mail

• číslo občanského průkazu (u cizince číslo dokladu o povolení k pobytu)

• datum a podpis zájemce

 

K přihlášce doložte:

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom včetně vysvědčení

   o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání, maturitní vysvědčení)

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání

• doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky

• podepsaný strukturovaný profesní životopis

• podepsaná koncepce rozvoje a řízení školského zařízení (rozsah min. 1 strana formátu A4)

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu

  zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Publikováno dne 10. května 2017 v kategorii Novinky, články